Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport är en del utav förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31, Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB, 556431-7856.

 

Forsbergs Fritidscenter är återförsäljare av nya och begagnade husbilar och husvagnar. I sortimentet finns också diverse tillbehör och underhållsprodukter. Försäljningen sker genom sju center i Sverige, där respektive centers platschef har ett övergripande ansvar för den verksamhet som bedrivs där. Forsbergs Fritidscenter bedriver även service av husbilar på samtliga anläggningar samt motorservice på utvalda anläggningar.

Husbilar och husvagnar köps av tillverkare i Europa, framförallt från Tyskland men också från Frankrike. Begagnade husbilar och husvagnar köps endast in i Sverige.

Hållbarhetsarbetet i Forsbergs Fritidscenters verksamhet omfattar arbetet med miljöfrågor, antikorruption, personalfrågor och sociala förhållanden samt mänskliga rättigheter. Bolagets arbete med hållbarhet utgår från såväl hantering av risker som kan uppkomma inom respektive hållbarhetsområde såsom möjligheter att bidra till positiv förändring inom området

De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för koncernens verksamhet är:

– De anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor

– Affärsetik i relation till kunder och leverantörer

– Fordonens prestanda (kvalitet, miljö och säkerhet)

– Miljöarbetet på bolagets center

1. Styrning och policy

Hållbarhetsarbetet bedrivs framförallt av bolagets respektive center, med styrning från koncernens ledning och styrelse, via policys och riktlinjer. Den mest centrala policyn är Forsbergs Fritidscenters etiska riktlinjer som delgivits samtliga medarbetare vid anställningen och åter av samtliga anställda signerats vid utgången av 2018. Därutöver finns en personalhandbok med personalrelaterade policys och rutiner. En miljöpolicy samt en uppdaterad ny arbetsmiljöpolicy har införts under 2019.

Forsbergs Fritidscenters VD har det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsstrategiska arbete, inklusive hanteringen av hållbarhetsrisker. Hållbarhetsfrågorna styrs av ledning på bolagsnivå, med målsättningar som gäller för samtliga center. Ett ständigt förbättringsarbete pågår för att förbättra och utveckla processer och rutiner. Under 2020 och 2021 har bland annat ett forum för att utveckla samt strömlinjeforma processerna och rutinerna inom verkstad och butik skapats.

Arbetet med att ta fram och redovisa relevanta resultatindikatorer påbörjades under 2018 och fortgår under 2021.  I nuläget redovisar bolaget indikatorer gällande arbetsmiljö, fall av återkallade produkter samt eventuella fall av korruption eller andra oegentligheter.

Forsbergs Fritidscenter har under 2019 påbörjat arbetet med certifierad verkstad och har under 2020 blivit godkända för första delen, lagefterlevnad, och har under 2021 slutfört sista delen. Samtliga 7 center är nu certifierade.

Under 2022 så kommer bolaget att fastställa en uppförandekod, som i stort kommer att efterlikna den av vår huvudägare, Ratos AB:s fastställda uppförandekod. Vi kommer då också att inleda arbetet med att få våra relevanta leverantörer att godkänna och signera vår uppförandekod och därmed också kunna få möjligheten att välja bort leverantörer som inte uppfyller våra krav.

 

2. Miljöarbetet

Forsbergs Fritidscenter bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet men har vid vissa center tillsyn på tvätt från kommunen. Direkt miljöpåverkan består av energiförbrukning, hantering av kemikalier i anläggningar och verkstäder samt miljöpåverkan från användning av förbrukningsmaterial. Respektive center har ansvar för att där bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Under 2020 och 2021 har en rad lokala åtgärder vidtagits för att förbättra miljöarbetet. På koncernens center har rutiner vidareutvecklats för att förbättra avfallshantering, bland annat genom att förbättra rutiner för sortering av metall, elavfall, batterier, plast, kartong och brännbart material.

Under 2020 och 2021 har Forsbergs Fritidscenter klarlagt särskild riskbedömning av kemikalier inom verksamheten, med syftet att kartlägga risker i samband med kemikaliehantering vid samtliga center. Riskbedömningen görs utifrån mängd, frekvens samt lokalernas utformning. Utifrån detta kan sedan rutinerna strömlinjeformas över centren och vidareutvecklas ytterligare.

Bolagets indirekta miljöpåverkan är framför allt den miljöpåverkan som fordonen har vid användning, samt den miljöpåverkan som tillverkning av fordon och andra varor medför. Forsbergs Fritidscenter kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att orientera kunderna mot miljövänligare val vid köp av husbil, en utveckling som förväntas komma snabbare i takt med samhällsomvälvningen mot icke fossila transporter.

Bolaget är också aktivt i att utbilda kunder i miljöfrågor, t.ex. när det gäller rengöring och tömning av gråvatten och toakassetter, bland annat med information på Forsbergs Fritidscenters hemsida samt vi fysiska genomgångar med kund.

Under 2021 har Forsbergs Fritidscenter gått över till att hållbarhetsrapportera tillsammans med KVD och utefter deras beräkningsmodeller. På så sätt har beräkningarna av Forsbergs Fritidscenters CO2-emission avtryck blivit mer utförliga. Eftersom det är första året bolaget gör beräkningar på detta sätt, blir 2021 ett referensår för kommande års hållbarhetsarbete.

 

3. Personalfrågor, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter

Arbetsmiljö
2017 påbörjades ett arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöarbetet och då gjordes en stor genomgång av samtliga anläggningar. Under 2021 har samtliga center vidareutvecklat sitt arbete inom arbetsmiljö och alla centern arbetar nu mer systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor.

Arbetsmiljön inkluderar såväl fysiska arbetsmiljöaspekter som risk för arbetsskador vid hantering av fordonen, samt psykosociala aspekter som risk för hög arbetsbelastning.

Riskkartläggningar uppdateras kontinuerligt och nödvändiga förbättringsåtgärder vidtas så att såväl personal som kunder ska kunna känna sig säkra på anläggningarna.

En rad olika åtgärder har införts, såsom att införa kontantfria butiker, inköp av fallskydd, införskaffande av första hjälpen-tavla, ögonduschstation, samt hjärtstartare.

För vissa medarbetarkategorier genomförs särskilda utbildningar inom arbetsmiljö och miljö, med specifikt fokus på hantering av oljor, lösningsmedel och andra kemikalier.

Genom årliga medarbetarsamtal har respektive chef med personalansvar ett ansvar att, i dialog med medarbetarna, fånga upp eventuella brister i arbetsmiljön. Regelbundna skyddsronder genomförs också på samtliga center. Arbetet innefattar också att bolaget ger alla lika möjligheter till utveckling och att medarbetare behandlar såväl varandra som kunder med respekt. . Ingarespekt. Inga misstänkta eller konstaterade fall av diskriminering av personal under 2021.

Statistik avseende personskador och olyckstillbud:

Händelse 2020 2021
Antal personskador, lindriga 3 1
Antal tillbud, lindriga 3
Summa 3 4

 

Kollektivavtal trädde i kraft i januari 2019. Företaget är medlem i MAF (Motorbranschens arbetsgivareförbund samt HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund).

Produktsäkerhet
Produktsäkerhet är mycket viktigt ur ett kund- och samhällsperspektiv, såväl som att husbilar och husvagnar i sig är säkra, men också att de förs fram på ett säkert sätt.

Vid behov av återkallande av fordon, initierat av tillverkarna, så skickas på inrådan från leverantörer brev till samtliga berörda kunder. Återrapportering till leverantörerna sker därefter. Vid produktfel som upptäcks av kunder rapporteras detta till respektive leverantör genom en garantiansökan.

Inga återkallelser av hela fordonsserier har skett under 2021. Returköp av enskilda fordon har skett i samråd med kund. På inrådan av leverantörerna har det särskilt kontrollerats och reparerats delar i levererade fordon.

Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar så genomgår dessa en särskild inbytesprocess. Dokumentering via Varudeklaration är nu införd inom hela företaget.

Socialt engagemang
Forsbergs Fritidscenter som bolag bidrar också till samhället på olika sätt. Lokala sponsringsinitiativ sker på de orter där bolaget finns representerade, framförallt till barn och ungdomsidrott.

Leverantörsförhållanden
Under 2020 och 2021 har vi fortsatt arbetat med att få större kontroll över leverantörernas hållbarhetsfrågor. Vi arbetar bland annat med att samla fler inköp central.  Detta är ett sätt att bättre hantera de risker som finns för bristande miljöansvar och bristande hantering av sociala frågor, såsom arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, i leverantörsleden för produkter som tjänster.

4. Affärsetik

Forsbergs Fritidscenter agerar i en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att verka för att konkurrensen sker under korrekta förhållanden. Det är också viktigt att motverka alla former av mutor och korruption. Bolaget har tydliga etiska riktlinjer kommunicerade till alla anställda, med särskilda skrivelser gällande exempelvis gåvor och representation.

Under 2021 har företaget genomfört en riskbedömning gällande lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket godkänts av Länsstyrelsen.

Inga misstänkta eller konstaterade fall av korruption eller andra oegentligheter under 2021.

En viktig del av affärsetiken är också att bemöta kunder på ett icke-diskriminerande sätt och med respekt för deras integritet vilket är ett arbete som Forsbergs Fritidscenter kontinuerligt arbetar med.  Kundintegriteten är i och med de förstärkta GDPR krav som införts fortsatt i fokus.

 

5. Risker och hantering av dessa

En kartläggning av koncernens hållbarhetsrisker genomfördes under 2017 och uppdaterades under 2020. De hållbarhetsrisker som bedömts vara av väsentlighet för verksamheten, och hur dessa hanteras, redovisas i tabellen nedan. För övrigt ingår risker som en del av bolagets arbete med att prioritera vilka hållbarhetsfrågor är väsentliga för verksamheten, på respektive center. 

Risk:
Brand i center. Operationell risk

Beskrivning:
En större brand i ett center kan få förödande konsekvenser i form av stora förluster av ekonomiskt värde men framförallt också en risk för allvarliga personskador. Då gasol och andra brandfarliga vätskor förvaras både i fordon och i butikerna så innebär dessa en förhöjd risk vid en brand.

Hantering:
Vid varje center bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete med kontinuerliga skyddsronder.
Särskilda tillstånd finns för brandfarlig vara.

Samarbeten finns med fastighetsägare i de fall Forsbergs inte äger lokalerna.

Trend:
Oförändrad – minskande risk

Risk:
Säkerhetsbrister i produkter. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Fordon och husvagnar kan ha brister som kan medföra en risk för personskador. Både gällande fordonets utformning, som produkter som används i exempelvis husbilar, såsom gasol och gaser i kylanläggningar.

Hantering:
För nya produkter säkerställs att återkallande av fordon från leverantörer kommuniceras ut till kunder och för detta ändamål har vi tillsatt en särskild handläggare. Brister dokumenteras i respektive leverantörs avvikelsesystem.
Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar genomgår dessa en särskild inbytesprocess med dokumenterad varudeklaration innan vidareförsäljning.

Samtliga levererade enheter genomgår bl.a. gasoltest innan leverans.

Trend:
Oförändrad

Risk:
Bristande affärsetik /korruptionsrisker. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Att medarbetare inte följer lagar och regler med avseende på korruption, icke konkurrenshämmande beteende och andra etiska regler.

Hantering:
Samtliga medarbetare ska skriva under på att de tagit del av Forsbergs Fritidscenters etiska regler.
Rutiner för attestordning för att säkerställa att inte enskilda anställda kan begå bedrägeri eller andra finansiella brott mot verksamheten.

Särskilda utbildningsinsatser för personal som interagerar med kunder och leverantörer.

Trend:
Minskande

Risk:
Arbetsmiljörisker. Operationella risker

Beskrivning:
Fysiska arbetsmiljörisker finns vid hanteringen av fordonen. Dels risker för påkörning på våra anläggningar men också fall från högre höjd när arbete utförs på taken till fordonen.
Det finns även specifika risker associerade med verksamhetens säsongsbetonade karaktär, då arbetsbelastningen riskerar att bli hög.

Hantering:
Arbetet med den fysiska arbetsmiljön har successivt förbättrats och för att förhindra olyckor i arbeten med fordon används fallskydd och annan nödvändig skyddsutrustning.
Verksamheten har ett arbete för att minska konsekvenserna för medarbetarna med dess säsongsbetonade karaktär. Genom förbättrad planering har övertiden på verkstäder kunnat minskas. Det sker ett ständigt arbete med att se över flöden och planera för rätt kapacitet.

Trend:
Minskande

Risk:
Diskriminering. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Risk att anställda agerar på ett diskriminerande sätt mot varandra eller i interaktion med kunder och andra.

Hantering:
Eventuella kundklagomål hanteras genom muntlig eller skriftlig kommunikation med kund, och i fall där behov finns används juridisk support via medlemskap i branschföreningen HRF alternativt SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening.
Medarbetarsamtal genomförs på respektive center och ett syfte med dessa är att identifiera brister i arbetsmiljön, inklusive den psykosociala miljön.
Årliga lönekartläggningar genomförs med avseende på kön för att undvika diskriminering.

Trend:
Minskande

Risk:
Reglering och beskattning av fordon och deras användning. Strategisk risk

Beskrivning:
Skärpta miljö- och säkerhetskrav på husbilar kan påverka försäljningen. Det gäller exempelvis beskattning av bränslen, beskattning av fordon relaterat till deras miljöprestanda samt direkta förbud såsom dieselförbud i zoner /städer.

Hantering:
Bolaget följer utvecklingen av miljöfordon hos tillverkarna och ser att verksamheten framåt har en möjlighet att ligga i framkant med produkter av mer miljöanpassad prestanda.
Som bolag kan husbilar och husvagnars relativa påverkan också framföras i relation till andra resealternativ, såsom flyg, där de är betydligt mindre belastande.
Rådgivning sker till kunderna med avseende på beskattning så att husbilar som inte används också tas ur trafik i perioder, vilket är positivt för såväl kunden som miljön.

Trend:
Ökande

info@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@ffc.se
info.kalmar@ffc.se reservdelar.kalmar@ffc.seservice.kalmar@ffc.seforsaljning.kalmar@ffc.se
info.karlstad@ffc.sereservdelar.karlstad@ffc.seservice.karlstad@ffc.seforsaljning.karlstad@ffc.se
info.linkoping@ffc.sereservdelar.linkoping@ffc.seservice.linkoping@ffc.seforsaljning.linkoping@ffc.se
info.borlange@ffc.sereservdelar.borlange@ffc.seservice.borlange@ffc.seforsaljning.borlange@ffc.se
info.stockholm@ffc.sereservdelar.stockholm@ffc.seservice.stockholm@ffc.seforsaljning.stockholm@ffc.se
info.bjuv@ffc.se reservdelar.bjuv@ffc.seservice.bjuv@ffc.seforsaljning.bjuv@ffc.se
info.hyssna@ffc.sereservdelar.hyssna@ffc.seservice.hyssna@ffc.seforsaljning.hyssna@ffc.se