beyol

Hållbarhetsrapport

Forsbergs Fritidscenter är återförsäljare av nya och begagnade husbilar och husvagnar. I sortimentet finns också diverse tillbehör och underhållsprodukter. Försäljningen sker genom sju center i Sverige, där respektive centers platschef har ett övergripande ansvar för den verksamhet som bedrivs där.

Hållbarhetsarbetet i Forsbergs Fritidscenters verksamhet omfattar arbetet med miljöfrågor, antikorruption, personalfrågor och sociala förhållanden samt mänskliga rättigheter. Bolagets arbete med hållbarhet utgår från såväl hantering av risker som bolagets möjligheter i relation till dessa områden.

1. Styrning och policy

Hållbarhetsarbetet styrs framförallt av bolagets respektive center, med guidning av koncernens policys och riktlinjer. Den mest centrala policyn är Forsbergs Fritidscenters etiska riktlinjer som delges samtliga anställda. Därutöver finns en personalhandbok med personalrelaterade policys och rutiner samt en miljöpolicy.

Under 2017 anställdes en VD för Forsbergs Fritidscenter som nu har det övergripande ansvaret för det hållbarhetsstrategiska arbetet. Som följd kommer hållbarhetsfrågorna framgent att till större grad styras på bolagsnivå, med målsättningar som gäller för samtliga center. Ett arbete pågår också med att ta fram fler bolagsgemensamma rutiner. Från och med verksamhetsåret 2018 kommer också ytterligare relevanta resultatindikatorer redovisas.

2. Miljöarbetet

Forsbergs Fritidscenter bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet men har vid vissa center tillsyn på tvätt från kommunen. Direkt miljöpåverkan består av energiförbrukning, leveranser av fordon till kund samt viss hantering av kemikalier i anläggningar och verkstäder samt miljöpåverkan från användning av förbrukningsmaterial. Respektive center har ansvar för att säkerställa att där bedrivs ett systematiskt miljöarbete.

Den indirekta miljöpåverkan är framförallt den miljöpåverkan som fordonen har vid användning, samt den miljöpåverkan som tillverkning av fordon och andra varor medför. Forsbergs Fritidscenter kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att orientera kunderna mot miljövänligare val vid köp av husbil, en utveckling som förväntas komma snabbare i takt med samhällsomvälvningen mot icke fossila transporter.

3. Personalfrågor, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter

Under 2017 har Forsbergs Fritidscenter gjort en stor genomgång av samtliga center med särskilt fokus på arbetsmiljöarbetet. Samtliga anläggningar har gjort uppdaterade riskkartläggningar, vidtagit nödvändiga förbättringsåtgärder samt utbildat personal i arbetsmiljöfrågor så att personal och kunder ska kunna känna sig säkra på anläggningarna. Verkstadsarbetare utbildas ytterligare inom arbetsmiljö och miljö, såsom gällande hantering av oljor, kemikalier och lösningsmedel.

Arbetsmiljön inkluderar såväl fysiska arbetsmiljöaspekter såsom risk för arbetsskador vid hantering av fordonen, som psykosociala aspekter såsom risk för hög arbetsbelastning. Under 2017 hade vi totalt 3 olyckor som ledde till frånvaro på våra anläggningar.

Genom kontinuerliga medarbetarsamtal har respektive chef med personalansvar ett ansvar att i dialog med medarbetarna fånga upp eventuella brister i arbetsmiljön. Regelbundna skyddsronder genomförs också på samtliga center. Arbetet innefattar också att bolaget ger alla lika möjligheter till utveckling och att medarbetare behandlar såväl varandra som kunder med respekt.

Risk för kränkning av mänskliga rättigheter kan finnas i leverantörsled av produkter och tjänster. Under 2017 har ett arbete påbörjats med att samla fler inköp centralt. Att få större kontroll även på leverantörernas arbete med miljö- och sociala frågor är en målsättning med det arbetet.

Produktsäkerhet är mycket viktigt ur ett kund- och samhällsperspektiv. Såväl att husbilar och husvagnar i sig är säkra, men också att de förs fram på ett säkert sätt. Vid behov av återkallande av fordon, initierat av tillverkarna, så skickas på inrådan från leverantörer brev till samtliga berörda kunder. Återrapportering till leverantörerna sker därefter. Vid produktfel som upptäcks av kunder rapporteras detta till respektive leverantör genom en garantiansökan. Rutin finns för hantering av detta, och en särskild garantihandläggare har tillsatts som har till ansvar att säkerställa en bra hantering av återkallningsärenden. Under 2017 har en leverantör kommunicerat brister med en slang till värmeväxlare vilket kunder ombetts att kontrollera. Inga andra återkallelser har skett. Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar så genomgår dessa en särskild inbytesprocess med en dokumenterad varudeklaration innan vidareförsäljning.

4. Affärsetik

Forsbergs Fritidscenter agerar i en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att verka för att konkurrensen sker under korrekta förhållanden. Det är också viktigt att motverka alla former av mutor och korruption. Bolaget har tydliga etiska riktlinjer kommunicerade till alla anställda, med särskilda skrivelser gällande exempelvis gåvor och representation.

Inga misstänkta fall av korruption från 2017.

5. Risker och hantering av dessa

En kartläggning av koncernens hållbarhetsrisker har under året genomförts. De hållbarhetsrisker som bedömts vara av väsentlighet för verksamheten, och hur dessa hanteras, redovisas i tabellen nedan. För övrigt ingår risker som en del av bolagets arbete med att prioritera vilka hållbarhetsfrågor är väsentliga för verksamheten, på respektive center.

Risk: Brand i center. Operationell risk

Beskrivning:
En större brand i ett center kan få förödande konsekvenser i form av stora förluster av ekonomiskt värde men framförallt också en risk för allvarliga personskador. Då gasol och andra brandfarliga vätskor förvaras både i fordon och i butikerna så innebär dessa en förhöjd risk vid en brand.

Hantering:
Vid varje center bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete med kontinuerliga skyddsronder.
Särskilda tillstånd finns för brandfarlig vara.

Risk: Säkerhetsbrister i produkter. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Fordon och husvagnar kan ha brister som kan medföra en risk för personskador. Både gällande fordonets utformning, som produkter som används i exempelvis husbilar, såsom gasol och gaser i kylanläggningar.

Hantering:
För nya produkter säkerställs att återkallande av fordon från leverantörer kommuniceras ut till kunder och för detta ändamål har vi tillsatt en särskild handläggare.
Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar genomgår dessa en särskild inbytesprocess med dokumenterad varudeklaration innan vidareförsäljning.

Risk: Bristande affärsetik /korruptionsrisker. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Att medarbetare inte följer lagar och regler med avseende på korruption, icke konkurrenshämmande beteende och andra etiska regler.

Hantering:
Samtliga medarbetare ska skriva under på att de tagit del av Forsbergs Fritidscenters etiska regler.
Rutiner för attestordning för att säkerställa att inte enskilda anställda kan begå bedrägeri eller andra finansiella brott mot verksamheten.

Risk: Arbetsmiljörisker. Operationella risker

Beskrivning:
Fysiska arbetsmiljörisker finns vid hanteringen av fordonen. Dels risker för påkörning på våra anläggningar men också fall från högre höjd när arbete utförs på taken till fordonen.
Det finns även specifika risker associerade med verksamhetens säsongsbetonade karaktär, då arbetsbelastningen riskerar att bli hög.

Hantering:
Arbetet med den fysiska arbetsmiljön har succesivt förbättrats och för att förhindra olyckor i arbeten med fordon används fallskydd och annan nödvändig skyddsutrustning.
Verksamheten har ett arbete för att minska konsekvenserna för medarbetarna med dess säsongsbetonade karaktär. Genom förbättrad planering har övertiden på verkstäder kunnat minskas. Det sker ett ständigt arbete med att se över flöden och planera för rätt kapacitet.

Risk: Diskriminering. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Risk att anställda agerar på ett diskriminerande sätt mot varandra eller i interaktion med kunder och andra.

Hantering:
Eventuella kundklagomål hanteras genom muntlig eller skriftlig kommunikation med kund, och i fall där behov finns används juridisk support via medlemskap i branschföreningen HRF.
Medarbetarsamtal genomförs på respektive center och ett syfte med dessa är att identifiera brister i arbetsmiljön, inklusive den psykosociala miljön.
Årliga lönekartläggningar genomförs med avseende på kön för att undvika diskriminering.

Risk: Reglering och beskattning av produkter och deras användning. Strategisk risk

Beskrivning:
Skärpta miljö- och säkerhetskrav på husbilar kan påverka försäljningen. Det gäller exempelvis beskattning av bränslen, beskattning av fordon relaterat till deras miljöprestanda samt direkta förbud såsom dieselförbud i zoner /städer.
Kommande beskattning relaterat till utsläpp från nya fordon träder ikraft från 1 juli 2018.

Hantering:
Bolaget följer utvecklingen av miljöfordon hos tillverkarna och ser att verksamheten framåt har en möjlighet att ligga i framkant med produkter av mer miljöanpassad prestanda.
Som bolag kan husbilar och husvagnars relativa påverkan också framföras i relation till andra resealternativ, såsom flyg, där de är betydligt mindre belastande.
Rådgivning sker till kunderna med avseende på kommande beskattning så att husbilar som inte används också tas ur trafik i perioder, vilket är positivt för såväl kunden som miljön.
Med ett brett sortiment av husbils- och husvagnsprodukter bidrar bolaget till en viss riskreducering jämfört med andra fordonsslag som kan användas för alternativa semesterresor.

info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se
kalmar@forsbergsfritidscenter.sebutiken.kalmar@forsbergsfritidscenter.seservice.kalmar@forsbergsfritidscenter.sekalmar@forsbergsfritidscenter.se
karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.karlstad@forsbergsfritidscenter.se
mantorp@forsbergsfritidscenter.sereserv.mantorp@forsbergsfritidscenter.seservice.mantorp@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.mantorp@forsbergsfritidscenter.se
borlange@forsbergsfritidscenter.sereserv.borlange@forsbergsfritidscenter.seservice.borlange@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.borlange@forsbergsfritidscenter.se
stockholm@forsbergsfritidscenter.sereserv.stockholm@forsbergsfritidscenter.seservice.stockholm@forsbergsfritidscenter.sestockholm@forsbergsfritidscenter.se
forsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.sereserv.bjuv@forsbergsfritidscenter.seservice.bjuv@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.se
info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se