beyol

Hållbarhetsrapport

Forsbergs Fritidscenter är återförsäljare av nya och begagnade husbilar och husvagnar. I sortimentet finns också diverse tillbehör och underhållsprodukter. Försäljningen sker genom sju center i Sverige, där respektive centers platschef har ett övergripande ansvar för den verksamhet som bedrivs där. Forsbergs Fritidscenter bedriver även service av husbilar på samtliga anläggningar samt motorservice på utvalda anläggningar.

Husbilar och husvagnar köps av tillverkare i Europa, framförallt från Tyskland. Några tillbehörs- och underhållsprodukter importeras från utanför EU. Begagnade husbilar och husvagnar köps endast in i Sverige.

Hållbarhetsarbetet i Forsbergs Fritidscenters verksamhet omfattar arbetet med miljöfrågor, antikorruption, personalfrågor och sociala förhållanden samt mänskliga rättigheter. Bolagets arbete med hållbarhet utgår från såväl hantering av risker som kan uppkomma inom respektive hållbarhetsområde såsom möjligheter att bidra till positiv förändring inom området

De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för koncernens verksamhet är:

– De anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor

– Affärsetik i relation till kunder och leverantörer

– Fordonens prestanda (kvalitet, miljö och säkerhet)

– Miljöarbetet på bolagets center

1. Styrning och policy

Hållbarhetsarbetet bedrivs framförallt av bolagets respektive center, med styrning från koncernens ledning och styrelse, via policys och riktlinjer. Den mest centrala policyn är Forsbergs Fritidscenters etiska riktlinjer som delgivits samtliga medarbetare vid anställningen och åter av samtliga anställda signerats vid utgången av 2018. Därutöver finns en personalhandbok med personalrelaterade policys och rutiner. En miljöpolicy ska införas under 2019.

Forsbergs Fritidscenters VD har det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsstrategiska arbete, inklusive hanteringen av hållbarhetsrisker. Hållbarhetsfrågorna styrs av ledning på bolagsnivå, med målsättningar som gäller för samtliga center. Under 2018 har fler bolagsgemensamma rutiner antagits inom miljö, arbetsmiljö, personalfrågor och affärsetik, till exempel inom hantering av kundinformation, kompetensutveckling och utbildning. Inom ramen av initiativet ”Forsbergs Goes Pro”, som syftar till att skapa gemensamma processer och rutiner inom koncernen, har under 2018 bolagets processer kartlagts och dokumenterats och kompletterats med riktlinjer för att arbeta mer systematiskt kring affärsmässiga frågor inklusive hållbarhetsfrågor. En ny arbetsmiljöpolicy kommer att införas under 2019.

Arbetet med att ta fram och redovisa relevanta resultatindikatorer påbörjades under 2018. I nuläget redovisar bolaget indikatorer gällande arbetsmiljö, fall av återkallade produkter samt eventuella fall av korruption eller andra oegentligheter.

Tillsammans med branschföreningen HRF, Husvagnsbranschens Riksförbund, kommer Forsbergs Fritidscenter under 2019 ta fram standards för att utveckla verkstadsverksamheten inom ramen för projektet ”Certifierad verkstad”.

2. Miljöarbetet

Forsbergs Fritidscenter bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet men har vid vissa center tillsyn på tvätt från kommunen. Direkt miljöpåverkan består av energiförbrukning, hantering av kemikalier i anläggningar och verkstäder samt miljöpåverkan från användning av förbrukningsmaterial. Respektive center har ansvar för att där bedriva ett systematiskt miljöarbete.

Under 2018 har en rad lokala åtgärder vidtagits för att förbättra miljöarbetet. På koncernens center har rutiner vidareutvecklats för att förbättra avfallshantering, bland annat genom att förbättra rutiner för sortering av metall, elavfall, batterier, plast, kartong och brännbart material. Två av koncernens center har vidareutbildat medarbetare i avfallssortering, några har sedan tidigare särskilda rutiner kring hantering av farliga kemiska ämnen.

Under 2019 planeras en särskild riskbedömning av kemikalier inom verksamheten, med syftet att kartlägga risker i samband med kemikaliehantering vid samtliga center. Utifrån detta kan sedan rutinerna strömlinjeformas över centren och vidareutvecklas ytterligare.

Bolagets indirekta miljöpåverkan är framförallt den miljöpåverkan som fordonen har vid användning, samt den miljöpåverkan som tillverkning av fordon och andra varor medför. Forsbergs Fritidscenter kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att orientera kunderna mot miljövänligare val vid köp av husbil, en utveckling som förväntas komma snabbare i takt med samhällsomvälvningen mot icke fossila transporter.

Bolaget är också aktivt i att utbilda kunder i miljöfrågor, t.ex. när det gäller rengöring och tömning av gråvatten och toakassetter, bland annat med information på Forsbergs Fritidscenters hemsida.

3. Personalfrågor, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter

Arbetsmiljö
2017 påbörjades ett arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöarbetet och då gjordes en stor genomgång av samtliga anläggningar. Under 2018 har en ny arbetsmiljöpolicy tagits fram, parallellt med att Forsbergs Fritidscenters vidareutvecklat sitt arbete inom arbetsmiljö och alla centern har börjat arbeta med systematiskt med arbetsmiljörelaterade frågor.

Arbetsmiljön inkluderar såväl fysiska arbetsmiljöaspekter som risk för arbetsskador vid hantering av fordonen, samt psykosociala aspekter som risk för hög arbetsbelastning. Under 2018 hade vi inga olyckor som ledde till frånvaro på våra anläggningar.

Riskkartläggningar uppdateras kontinuerligt och nödvändiga förbättringsåtgärder vidtas så att såväl personal som kunder ska kunna känna sig säkra på anläggningarna.

En rad olika åtgärder har införts, såsom att införa kontantfria butiker, inköp av fallskydd, införskaffande av första hjälpen-tavla, ögonduschstation, samt hjärtstartare.

För vissa medarbetarkategorier genomförs särskilda utbildningar inom arbetsmiljö och miljö, med specifikt fokus på hantering av oljor, lösningsmedel och andra kemikalier.

Genom årliga medarbetarsamtal har respektive chef med personalansvar ett ansvar att, i dialog med medarbetarna, fånga upp eventuella brister i arbetsmiljön. Regelbundna skyddsronder genomförs också på samtliga center. Arbetet innefattar också att bolaget ger alla lika möjligheter till utveckling och att medarbetare behandlar såväl varandra som kunder med respekt.

Under 2018 har ett kollektivavtal som omfattar samtliga anställda slutits. I samband med att detta gjordes en lönekartläggning. Kollektivavtalet träder i kraft i januari 2019.

Produktsäkerhet
Produktsäkerhet är mycket viktigt ur ett kund- och samhällsperspektiv. Såväl att husbilar och husvagnar i sig är säkra, men också att de förs fram på ett säkert sätt.

Vid behov av återkallande av fordon, initierat av tillverkarna, så skickas på inrådan från leverantörer brev till samtliga berörda kunder. Återrapportering till leverantörerna sker därefter. Vid produktfel som upptäcks av kunder rapporteras detta till respektive leverantör genom en garantiansökan.

Under 2018 har utbildning skett i avvikelsehantering kring garantiärenden inom ramen för Forsbergs Goes Pro. Rutin finns för hantering av detta, och en särskild garantihandläggare har tillsatts som har till ansvar att säkerställa en bra hantering av återkallningsärenden.

Inga återkallelser av hela fordonsserier har skett under 2018. Returköp av enskilda fordon har skett i samråd med kund. På inrådan av leverantörerna har det särskilt kontrollerats och reparerats delar i levererade fordon, t ex värmeledningsrör (Frankia) samt kylskåp (Hobby Vantana).

Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar så genomgår dessa en särskild inbytesprocess. Under 2018 har bolaget tagit fram en Varudeklaration som nu är under införande i hela bolaget. Under 2019 kommer branschföreningen HRF att arbeta med att standardisera detta för hela branschen.

Socialt engagemang
Forsbergs Fritidscenter som bolag bidrar också till samhället på olika sätt. Lokala sponsringsinitiativ sker på de orter där bolaget finns representerade. Forsbergs Fritidscenter valde som koncern att 2018 sponsra Prideturnén och QX Gaygala.

I Borås sponsrade Forsbergs Fritidscenter den mobila öppna förskolan TittUt. Förskolan har en husbil som bas. Satsningen kompletterar Borås stads förskoleverksamhet för att nå så många barn och vårdnadshavare som möjligt och initiativet är pionjär i Sverige.

Team Rynkeby är en ideell organisation och cykelklubb som samlar in pengar till barncancerorganisationer. Forsbergs Fritidscenter är Guldsponsor i Team Rynkeby Sjuhärad som under 2018 året samlade in över 3,3 miljoner kronor till Barncancerfonden.

Leverantörsförhållanden
Under 2018 har vi arbetat med att få större kontroll över leverantörernas hållbarhetsfrågor. Vi arbetar bland annat med att samla fler inköp central. . Detta är ett sätt att bättre hantera de risker som finns för bristande miljöansvar och bristande hantering av sociala frågor, såsom arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, i leverantörsleden för produkter som tjänster.

4. Affärsetik

Forsbergs Fritidscenter agerar i en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att verka för att konkurrensen sker under korrekta förhållanden. Det är också viktigt att motverka alla former av mutor och korruption. Bolaget har tydliga etiska riktlinjer kommunicerade till alla anställda, med särskilda skrivelser gällande exempelvis gåvor och representation.

Inga misstänkta eller konstaterade fall av korruption eller andra oegentligheter under 2018.

En viktig del av affärsetiken är också att bemöta kunder på ett icke-diskriminerande sätt och med respekt för deras integritet.

Kundintegritet och hantering av kunders information har fått särskilt fokus under 2018. Ett omfattande arbete har gjorts med anledningen av de förstärkta kraven i GDPR. Detta har bland annat lett till att en kundklubb skapats, Guldklubben. Dessutom, genom projektet Forsbergs Goes Pro skapas bättre, mer tillförlitliga processer för hantering av bl.a. kundinformation. Samtliga medarbetare har under 2018 fått skriva under och godkänna hanteringen av deras personuppgifter.

5. Risker och hantering av dessa

En kartläggning av koncernens hållbarhetsrisker genomfördes under 2017 och uppdaterades under 2018. De hållbarhetsrisker som bedömts vara av väsentlighet för verksamheten, och hur dessa hanteras, redovisas i tabellen nedan. För övrigt ingår risker som en del av bolagets arbete med att prioritera vilka hållbarhetsfrågor är väsentliga för verksamheten, på respektive center. 

Risk:
Brand i center. Operationell risk

Beskrivning:
En större brand i ett center kan få förödande konsekvenser i form av stora förluster av ekonomiskt värde men framförallt också en risk för allvarliga personskador. Då gasol och andra brandfarliga vätskor förvaras både i fordon och i butikerna så innebär dessa en förhöjd risk vid en brand.

Hantering:
Vid varje center bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete med kontinuerliga skyddsronder.
Särskilda tillstånd finns för brandfarlig vara.

Samarbeten med fastighetsägare i de fall Forsbergs inte äger lokalerna.

Trend:
Oförändrad – minskande risk

Risk:
Säkerhetsbrister i produkter. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Fordon och husvagnar kan ha brister som kan medföra en risk för personskador. Både gällande fordonets utformning, som produkter som används i exempelvis husbilar, såsom gasol och gaser i kylanläggningar.

Hantering:
För nya produkter säkerställs att återkallande av fordon från leverantörer kommuniceras ut till kunder och för detta ändamål har vi tillsatt en särskild handläggare. Brister dokumenteras i respektive leverantörs avvikelsesystem.
Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar genomgår dessa en särskild inbytesprocess med dokumenterad varudeklaration innan vidareförsäljning.

Trend:
Oförändrad

Risk:
Bristande affärsetik /korruptionsrisker. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Att medarbetare inte följer lagar och regler med avseende på korruption, icke konkurrenshämmande beteende och andra etiska regler.

Hantering:
Samtliga medarbetare ska skriva under på att de tagit del av Forsbergs Fritidscenters etiska regler.
Rutiner för attestordning för att säkerställa att inte enskilda anställda kan begå bedrägeri eller andra finansiella brott mot verksamheten.

Särskilda utbildningsinsatser för personal som interagerar med kunder och leverantörer.

Trend:
Minskande

Risk:
Arbetsmiljörisker. Operationella risker

Beskrivning:
Fysiska arbetsmiljörisker finns vid hanteringen av fordonen. Dels risker för påkörning på våra anläggningar men också fall från högre höjd när arbete utförs på taken till fordonen.
Det finns även specifika risker associerade med verksamhetens säsongsbetonade karaktär, då arbetsbelastningen riskerar att bli hög.

Hantering:
Arbetet med den fysiska arbetsmiljön har successivt förbättrats och för att förhindra olyckor i arbeten med fordon används fallskydd och annan nödvändig skyddsutrustning.
Verksamheten har ett arbete för att minska konsekvenserna för medarbetarna med dess säsongsbetonade karaktär. Genom förbättrad planering har övertiden på verkstäder kunnat minskas. Det sker ett ständigt arbete med att se över flöden och planera för rätt kapacitet.

Trend:
Minskande

Risk:
Diskriminering. Legal risk och förtroenderisk

Beskrivning:
Risk att anställda agerar på ett diskriminerande sätt mot varandra eller i interaktion med kunder och andra.

Hantering:
Eventuella kundklagomål hanteras genom muntlig eller skriftlig kommunikation med kund, och i fall där behov finns används juridisk support via medlemskap i branschföreningen HRF alternativt SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening.
Medarbetarsamtal genomförs på respektive center och ett syfte med dessa är att identifiera brister i arbetsmiljön, inklusive den psykosociala miljön.
Årliga lönekartläggningar genomförs med avseende på kön för att undvika diskriminering.

Trend:
Minskande

Risk:
Reglering och beskattning av fordon och deras användning. Strategisk risk

Beskrivning:
Skärpta miljö- och säkerhetskrav på husbilar kan påverka försäljningen. Det gäller exempelvis beskattning av bränslen, beskattning av fordon relaterat till deras miljöprestanda samt direkta förbud såsom dieselförbud i zoner /städer.

Hantering:
Bolaget följer utvecklingen av miljöfordon hos tillverkarna och ser att verksamheten framåt har en möjlighet att ligga i framkant med produkter av mer miljöanpassad prestanda.
Som bolag kan husbilar och husvagnars relativa påverkan också framföras i relation till andra resealternativ, såsom flyg, där de är betydligt mindre belastande.
Rådgivning sker till kunderna med avseende på beskattning så att husbilar som inte används också tas ur trafik i perioder, vilket är positivt för såväl kunden som miljön.

Trend:
Ökande

Risk: Brand i center. Operationell risk

Beskrivning:
En större brand i ett center kan få förödande konsekvenser i form av stora förluster av ekonomiskt värde men framförallt också en risk för allvarliga personskador. Då gasol och andra brandfarliga vätskor förvaras både i fordon och i butikerna så innebär dessa en förhöjd risk vid en brand.

Hantering:
Vid varje center bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete med kontinuerliga skyddsronder.
Särskilda tillstånd finns för brandfarlig vara.

Risk: Säkerhetsbrister i produkter. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Fordon och husvagnar kan ha brister som kan medföra en risk för personskador. Både gällande fordonets utformning, som produkter som används i exempelvis husbilar, såsom gasol och gaser i kylanläggningar.

Hantering:
För nya produkter säkerställs att återkallande av fordon från leverantörer kommuniceras ut till kunder och för detta ändamål har vi tillsatt en särskild handläggare.
Vid försäljning av begagnade fordon och husvagnar genomgår dessa en särskild inbytesprocess med dokumenterad varudeklaration innan vidareförsäljning.

Risk: Bristande affärsetik /korruptionsrisker. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Att medarbetare inte följer lagar och regler med avseende på korruption, icke konkurrenshämmande beteende och andra etiska regler.

Hantering:
Samtliga medarbetare ska skriva under på att de tagit del av Forsbergs Fritidscenters etiska regler.
Rutiner för attestordning för att säkerställa att inte enskilda anställda kan begå bedrägeri eller andra finansiella brott mot verksamheten.

Risk: Arbetsmiljörisker. Operationella risker

Beskrivning:
Fysiska arbetsmiljörisker finns vid hanteringen av fordonen. Dels risker för påkörning på våra anläggningar men också fall från högre höjd när arbete utförs på taken till fordonen.
Det finns även specifika risker associerade med verksamhetens säsongsbetonade karaktär, då arbetsbelastningen riskerar att bli hög.

Hantering:
Arbetet med den fysiska arbetsmiljön har succesivt förbättrats och för att förhindra olyckor i arbeten med fordon används fallskydd och annan nödvändig skyddsutrustning.
Verksamheten har ett arbete för att minska konsekvenserna för medarbetarna med dess säsongsbetonade karaktär. Genom förbättrad planering har övertiden på verkstäder kunnat minskas. Det sker ett ständigt arbete med att se över flöden och planera för rätt kapacitet.

Risk: Diskriminering. Legal risk och ryktesrisk

Beskrivning:
Risk att anställda agerar på ett diskriminerande sätt mot varandra eller i interaktion med kunder och andra.

Hantering:
Eventuella kundklagomål hanteras genom muntlig eller skriftlig kommunikation med kund, och i fall där behov finns används juridisk support via medlemskap i branschföreningen HRF.
Medarbetarsamtal genomförs på respektive center och ett syfte med dessa är att identifiera brister i arbetsmiljön, inklusive den psykosociala miljön.
Årliga lönekartläggningar genomförs med avseende på kön för att undvika diskriminering.

Risk: Reglering och beskattning av produkter och deras användning. Strategisk risk

Beskrivning:
Skärpta miljö- och säkerhetskrav på husbilar kan påverka försäljningen. Det gäller exempelvis beskattning av bränslen, beskattning av fordon relaterat till deras miljöprestanda samt direkta förbud såsom dieselförbud i zoner /städer.
Kommande beskattning relaterat till utsläpp från nya fordon träder ikraft från 1 juli 2018.

Hantering:
Bolaget följer utvecklingen av miljöfordon hos tillverkarna och ser att verksamheten framåt har en möjlighet att ligga i framkant med produkter av mer miljöanpassad prestanda.
Som bolag kan husbilar och husvagnars relativa påverkan också framföras i relation till andra resealternativ, såsom flyg, där de är betydligt mindre belastande.
Rådgivning sker till kunderna med avseende på kommande beskattning så att husbilar som inte används också tas ur trafik i perioder, vilket är positivt för såväl kunden som miljön.
Med ett brett sortiment av husbils- och husvagnsprodukter bidrar bolaget till en viss riskreducering jämfört med andra fordonsslag som kan användas för alternativa semesterresor.

Försiktighetsåtgärd

Till dig som ska besöka Forsbergs

Med anledning av coronaviruset är vi extra försiktiga just nu. Har du till exempel hosta, snuva, feber eller allmän sjukdomskänsla – kontakta vår personal innan du besöker något av våra center. Det gäller givetvis också om du nyligen varit i något av de hårdast drabbade länderna.

info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se
kalmar@forsbergsfritidscenter.sebutiken.kalmar@forsbergsfritidscenter.seservice.kalmar@forsbergsfritidscenter.sekalmar@forsbergsfritidscenter.se
karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.sereserv.karlstad@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.karlstad@forsbergsfritidscenter.se
mantorp@forsbergsfritidscenter.sereserv.mantorp@forsbergsfritidscenter.seservice.mantorp@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.mantorp@forsbergsfritidscenter.se
borlange@forsbergsfritidscenter.sereserv.borlange@forsbergsfritidscenter.seservice.borlange@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.borlange@forsbergsfritidscenter.se
stockholm@forsbergsfritidscenter.sereserv.stockholm@forsbergsfritidscenter.seservice.stockholm@forsbergsfritidscenter.sestockholm@forsbergsfritidscenter.se
forsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.sereserv.bjuv@forsbergsfritidscenter.seservice.bjuv@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.bjuv@forsbergsfritidscenter.se
info@forsbergsfritidscenter.sereservdelar@forsbergsfritidscenter.seservice.hyssna@forsbergsfritidscenter.se;service1.hyssna@forsbergsfritidscenter.seforsaljning.hyssna@forsbergsfritidscenter.se